5NL combodraw

  • Neoken
   Neoken
   Bronze
   Lid sinds: 23.03.2008 Posts: 2,020
   So I open limped, shoot me :P

   Is dit de juiste manier om combodraws te spelen?


   Absolute Life Poker Idaho 0.02/0.04, hand converted by the iPoker Converter at Talking-Poker

   saw flop | saw showdown

   Button graboo ($2.76)
   SB Bianco18 ($4.19)
   BB Ooryx ($5.59)
   UTG caalglatt ($5.09)
   UTG+1 tronnnnn ($5.57)
   MP Neoken ($5.09)
   CO-1 sebastiananteque ($3.45)
   CO Rupertsan ($2.35)

   Preflop: Neoken is in MP with T:club: J:club:
   2 folds, Neoken calls 0.04, 4 folds, Ooryx checks.

   Flop (0.10) Q:diamond: 2:club: K:club:
   Ooryx checks, Neoken bets 0.08, Ooryx calls 0.08.

   Turn (0.26) 4:spade:
   Ooryx checks, Neoken bets 0.16, Ooryx calls 0.16.

   River (0.58) 9:heart:
   Ooryx bets 0.16, Neoken raises to 0.48, Ooryx raises to 0.64, Neoken moves all-in for 4.33, Ooryx calls 4.01
 • 2 antwoorden