Sinds 2006 strijdt Stichting Nederlandse PokerBond voor de belangen van de Nederlandse pokerspelers. Of, zoals men dit zelf verwoordt:

De Stichting Nederlandse PokerBond maakt zich hard voor een toereikend legaal pokeraanbod dat past
binnen de doelstellingen van het Nederlandse kansspelbeleid. Wij constateren dat door het uitblijven van
passend legaal aanbod de Nederlandse pokerspeler zijn toevlucht moet nemen tot het ‘illegale’ internet-
en fysieke aanbod.

Deze aanhoudende mismatch tussen vraag en aanbod is juist vanuit de beleidsdoelstellingen van het
Nederlandse kansspelbeleid ongewenst en onhoudbaar mede aangezien er momenteel geen enkele
waarborgen ter bescherming van de spelers gecreëerd wordt.


Drie belangrijke doelstellingen hierbij zijn:

• Verbeteren van het politieke imago van poker
• Verbeteren van het publieke imago van poker
• Verbeteren van de juridische behandeling van poker

Meer dan voorheen probeert de Bond haar doelen & strijd ook publiekelijk te delen, zodat pokerspelers kunnen zien wat er nu precies gebeurt, en op welke wijze de Bond bijdraagt aan ontwikkelingen op (o.a.) politiek gebied. Overeengekomen met de Raad van Advies is dat stukken van het BondsBlog, indien interessant genoeg, mogen worden overgenomen door de diverse pokerfora. Dit om zo breed mogelijk de achterban te bedienen indien er iets interessants gebeurt.

Tevens is overeengekomen dat de artikelen die PokerBond schrijft voor het tijdschrift Poker Player Nederland (voorheen CardPlayer Nederland), ook integraal mogen worden overgenomen door de verschillende pokerfora - wederom met hetzelfde doel in gedachten.

Vandaag het eerste stuk van de Bond, getiteld "Een Delicaat Evenwicht".


Een delicaat evenwicht


Door Rolf Slotboom, Martijn Paulen & Teun van Gestel

De komende maanden zullen cruciaal zijn voor de modernisering van de regelgeving rondom poker in Nederland. Binnenkort zal Fred Teeven aangeven hoe om te willen gaan met de enkele ingediende moties en tevens zijn uitgewerkte beleidsvisie kansspelen presenteren. Een van de zaken die hoog op de agenda staat is het creëren van een wettelijk kader voor kansspelen via internet. Een lastig proces binnen een nog ingewikkelder krachtenspel tussen politieke doelstellingen en opbrengsten:


1. Huidige situatie


De pokermarkt via internet heeft, ondanks illegaal, reeds een delicaat evenwicht bereikt (A~S) welke wordt bepaald door voldoende marktwerking, acceptabele prijsstelling, aantrekkelijk spelaanbod en aantrekkelijk volume spelers. Toch is deze situatie juist vanuit de beleidsdoelstellingen ongewenst en onhoudbaar mede aangezien er momenteel nauwelijks waarborgen ter bescherming van de spelers gecreëerd lijken te worden.

De kanalisatiegedachte die ten grondslag ligt aan het Nederlandse kansspelbeleid betekent onder andere dat voor publiek dat uitwijkt naar illegale kansspelen, een passend legaal aanbod moet worden gecreëerd. Enerzijds zal een legaal spelaanbod toegelaten moeten worden om aan de speelbehoefte tegemoet te komen, en anderzijds zal het illegaal aanbod zo efficiënt mogelijk bestreden moeten worden.2. Doelstellingen vs. Inkomsten


In zijn beleidsvisie kansspelen van 19 maart 2011 geeft staatsecretaris Fred Teeven dan ook aan door middel van een openbare en transparante procedure vergunningen voor kansspelen via internet te willen verlenen aan aanbieders die aan vooraf gestelde voorwaarden voldoen. De adviescommissie kansspelen via internet geeft in haar eindrapport ook aan dat de modernisering van de regelgeving rondom poker nadrukkelijk dient te beogen het momenteel illegaal aanbod binnen een legaal kader te plaatsen. Op deze manier kan de speler worden verleid het illegale aanbod links te laten liggen. Wij geloven dat speler verleid kan worden om het illegaal aanbod links te laten liggen mits er voldoende marktwerking, een aantrekkelijke prijsstelling en toegang tot de internationale spelersdatabase is binnen dit vergunningsstelsel. Een eventuele verschuiving van de belastingplicht van speler naar legale binnenlandse vergunninghouder zorgt hierbij voor een belangrijke aanvullende stimulans.


De motivatie voor de potentiële vergunninghouders van pokeraanbod in Nederland moet echter ook niet uit het oog worden verloren. Het moet voor potentiële vergunninghouders ook daadwerkelijk aantrekkelijk zijn zich te onderwerpen aan de toepasselijke voorwaarden en dit betekent naar onze mening, onder andere, dat ook voor wat betreft de tariefstelling van belasting moet worden gedacht aan haalbare systemen met concurrerende tarieven.


3. Op zoek naar de juiste balans


Dat er ook naar de inkomstenkant wordt gekeken is evident, maar het gevaar, vooral bij poker, is dat een teveel aan belasting of afdrachtsdruk het evenwicht tussen spelers en aanbieders verstoort. Indien de afdrachtsdruk te hoog wordt gesteld zullen potentiële vergunninghouders mogelijk liever op de illegale markt actief blijven of de rake wordt verhoogd om te compenseren. In beide gevallen is het gevaar aanwezig dat speler en of aanbieder weer in de illegaliteit verdwijnen. De juiste balans tussen beide doelstellingen zal dus van essentieel belang blijken!
De Stichting Nederlandse PokerBond maakt zich hard voor een toereikend legaal pokeraanbod dat past binnen de doelstellingen van het Nederlandse kansspelbeleid. Op onze site www.pokerbond.nl lees je meer over onze strijd en de voorliggende beleidsvraagstukken.