Met strategie naar blijvend succes in online poker – meld je nu gratis aan!

De beste strategieën Met de juiste strategie wordt poker een kinderspel. Onze auteurs tonen jou stap voor stap hoe het moet.

De knapste koppen Leer van en samen met internationaal succesvolle pokerpro's, in onze live coachings en op het forum.

Gratis pokergeld PokerStrategy.com kost je niets. Er ligt zelfs gratis pokergeld op je te wachten.

Ben je al lid van PokerStrategy.com? Log hier in

StrategieNo-Limit BSS

Crushing NL 50 4/6 - Tegenstandergericht spel

» COLUMN

Crushing NL 50 (4/6)
Tegenstandergericht spel

Door: Hasenbraten

In het verloop van deze artikelenreeks heb je al het een en ander geleerd. Je hebt je door de verbetering van je fullring-preflop-spel van de starting hand chart vrijgemaakt en bent nu via het leren kennen van de algemene theoretische basisprincipes van het postflop-spel aangekomen bij het materiaal over het shorthanded spel.

In het laatste artikel heb je een eerste hulp voor je in- of overstap gekregen: De openraisechart. Op deze solide basis moet nu in de laatste delen een bijzondere nadruk worden gelegd op het rekening houden met en uitbuiten van zwaktes van tegenstanders.

Dit geeft je het laatste duwtje in de rug en zorgt er voor, mits goed toegepast, dat je jouw limiet niet alleen verslaat, maar hier ook voor goede spelers een onaangename tegenstander bent.

Nog even dit: Hier worden gevorderde concepten behandeld. Juist daarbij is het werkelijk niet meer mogelijk om poker 'volgens het boekje' te spelen. Veel beter kun je dit artikel zien als ondersteuning en trainingshandboek, en ermee werken.

Exploiting

Dit woord hebben we nog niet gehad, maar het is van doorslaggevend belang voor veel speelwijzen op hoger niveau. Wat betekent 'exploiting'?

Exploiting betekent het gebruik maken van zwaktes van de tegenstander. Op basis van bepaalde gedragspatronen zoek je in het spel van de andere speler naar situaties waarin een bepaalde actie of opeenvolging van acties enorm winstgevend is, wat berust op fouten van de tegenstander.

Een perfecte speler is niet te exploiteren, omdat hij in iedere situatie óf handen uit iedere categorie kan hebben, óf zich daarvan minstens bewust is (en dus bijvoorbeeld herocalls kan maken). In de praktijk is echter geen enkele speler perfect. Dat betekent dat je bij elke tegenstander mogelijke exploits kunt vinden. Je moet er alleen lang en goed genoeg naar zoeken.

Hoe beter een speler is, des te minder van dergelijke fouten zul je vinden. Bovendien zullen ze steeds moeilijker te herkennen zijn. Dit beschrijft de theoretische basis voor exploits. Omdat ook dit concept compleet zijn doel mist wanneer het niet, of niet goed, wordt begrepen, is er ook hier een aantal voorbeelden om je te helpen. Welke speelwijzes zijn dus te exploiteren?

Ten eerste moet het exacte informatie over de range van je tegenstander leveren en ten tweede moet daaruit ook een voor jou mogelijke actie resulteren, die tegen deze range heel winstgevend is. Laten we als voorbeeld naar de volgende situatie kijken:

VOORBEELD 1

100BB stacks

Preflop: 6 folds, CO raises 4BB, BU calls 4BB, 2 folds

Flop: 3, 9, T Pot 9.5BB
CO bets 6BB

Een continuationbet. De meeste spelers maken ze, maar de vraag is of je het kunt exploiteren. Het antwoord is: Het hangt er vanaf. Vaak is het mogelijk. Daarvoor een kleine berekening: Laten we aannemen dat de CO wat meer tight-aggressive is en hij de BU niet kent. Zijn preflop-range zal er misschien zo uitzien:

22+,A6s+,KTs+,Q9s+,J9s+,T9s,98s,87s,76s,65s,54s,ATo+,KTo+,QTo+,J9o+,T9o,98o,87o

Dat is ongeveer 25% van alle handen, of 334 combinaties. Op een fictieve raise van de BU zal hij ongeveer top-pair+ en sterke straightdraws doorspelen, dus T9–AT, JJ+, 33, 99, TT, QJ. Dat zijn nog 4*6 (pairs) + 4*12 (top-pairs) + 6 (two pairs) + 9 (sets) + 16 (draws) dus 103 combinaties.

Nu is het de vraag wat de continuationbetrange van de CO is. Deze range, in combinatie met de aangenomen range waarmee de CO verderspeeld, bepaalt nu of we hier kunnen exploiten of niet.

Neem aan dat de BU hier 18BB raiset. Hij investeert dus 18BB om 15.5BB te winnen. Daarvoor heeft hij volgens de EV-formule voor een bluf, in ongeveer 54% van de gevallen een fold nodig. CO speelt van zijn preflop-range 103/334 = 30% verder.

Wanneer hij op de flop dus meer dan ongeveer 68% van zijn range bet, kan CO een 100% winstgevende raise maken ongeacht zijn eigen hand. Daarbij moet er nog op worden gewezen dat de range die CO op de flop op een raise doorspeelt, relatief loose is. Vaak is deze echter ook tighter.

De range die hij preflop raiset is relatief tight; deze is vaak looser. Zou de CO 30% openraisen en op de flop niet alle combinaties van QJ en slechts TPTK+ doorspelen, dan zou het volgende het geval zijn:

CO speelt preflop ongeveer 400 combinaties. Hij speelt op een raise bijvoorbeeld 12xAT, 6xT9, 8xQJ, 9xset, 4x6xoverpairs = 59 combinaties verder, dus 59/400 = 15% van zijn range. Daaruit volgt nu een grens van de frequentie van continuationbets van slechts ca. 33%. In het eerste voorbeeld is dit niet zo sterk, misschien bet een aantal spelers daar 100% en zijn ze te exploiten. In het tweede voorbeeld is het veel duidelijker.

De situatie is misschien niet perfect, maar een frequentie van 75%+ is hier geen zeldzaamheid, hoewel de speelwijze bij meer dan 33% meteen te exploiten is. Wat betekent dit nu voor jou? Ten eerste het volgende:

Vraag jezelf, voordat je aan je continuationbetgedrag gaat sleutelen, eerst af of je tegenstander zo ver doordenkt.

In de allermeeste gevallen is het antwoord 'nee' en hoef je het spel niet te veranderen. Is het antwoord echter 'ja', dan heb je een probleem. Dit kun je op verschillende manieren aanpakken. Ten eerste kun je minder vaak betten en gewoon check/fold of check/call spelen.

Bovendien zou je minder vaak bet/fold moeten spelen wanneer je bet/call of bet/3-bet speelt. Ergo minder pairs folden en draws vaker reraisen. Het verhoogt weliswaar de variantie, maar is speltheoretisch de enige mogelijkheid om geen fout te maken wanneer je niet iedere pot wilt opgeven.

Ben je daarentegen de BU, dan stel je jezelf ook de vraag of je tegenstander ook begrijpt wat hier gebeurt. Is het antwoord 'ja', dan moet je het niet overdrijven. Is het antwoord daarentegen 'nee', dan kun je hier ook een heleboel bluffen, zolang hij zich niet aanpast. Deze methodiek kun je ook weer omdraaien. Er zijn tegen heel agressieve tegenstanders opnieuw situaties waarin de CO zelfs any two winstgevend over een raise van BU heen kan pushen, omdat deze gewoon te vaak bluft.

Dit voorbeeld was nog relatief simpel, ook wanneer de aanpak niet voor iedereen al eerder duidelijk was. Zo, of op een vergelijkbare manier, werkt het gebruiken van exploits. In bepaalde situaties zijn tegen bepaalde patronen gewoon winstgevende speelwijzes mogelijk. Deze moet je leren herkennen en gebruiken, en ze in je eigen spel vermijden.

Een ander hier slechts aangestipt voorbeeld, is de check/raise op de flop. Ook met het oog op gepolariseerde ranges, die later worden besproken, is dit interessant. Er zijn gewoon veel spelers die helemaal niet als bluf of semi-bluf check/raisen, of spelers die het juist veel te vaak doen. Is een van beide het geval, dan kun je daar heel goed tegen spelen. Ook donkbets of de reacties daarop zijn vaak goede situaties om te exploiten.

Het raisen van donkbets op de flop zou voor de meeste spelers de dagelijkse praktijk kunnen zijn. Je hebt in je hoofd dat een donkbet vaak weak is en raiset er daarom gewoon met air nog eens overheen. Dit leidt er vaak toe, dat spelers op de flop met deze raises te exploiten zijn.

Vooral op dry boards, waarop deze blufraises vaak gemaakt worden, leidt dit tot een argumentatie die zichzelf tegenspreekt. Je wilt graag bluffen en doet dat door een raise. Tegelijkertijd wil je met je sterke handen als top-pair+, de tegenstander niet verjagen of speel je way ahead/way behind en callt alleen.

Wat zegt dit je over de range waarmee een dergelijke speler de flop raiset? Juist: hij is vaak te blufgevoelig. Hier onstaan vaak spots voor bet/3-bet, met handen die daarvoor op het eerste gezicht te zwak zouden zijn, omdat je heel zelden een call krijgt en in het geval van succes behoorlijk veel dead money mee kunt nemen.

Vergelijkbare uitgangspunten zijn denkbaar voor multibarrels of bijvoorbeeld turnraises. Die laten we aan jezelf over.

Hoe exploit je jezelf?

Een goed begin in het exploiten is de vraag welke speelwijzen jij zelf hebt, die anderen zouden kunnen exploiten.

Veel van de betere spelers op je limiet zullen minstens net zoals jij spelen en ook een vergelijkbare kennis van het spel hebben. Wanneer je jezelf nu afvraagt hoe je tegen jezelf optimaal speelt, dan bereik je daarmee twee dingen:

  • Je zult leren begrijpen hoe goede tegenstanders je kunnen exploiten en de betreffende situaties vermijden, of ze in ieder geval bewuster kunnen spelen.
  • Je zult juist deze informatie tegen veel tegenstanders op je limiet zelf actief kunnen gebruiken om daar een voordeel uit te trekken.

Polarisatie van ranges, balancing

Wat betreft 'gepolariseerde range': Hiermee wordt vaak een range bedoeld die óf uit blufs, óf uit heel sterke handen bestaat. Polarisatie is hier afgeleid van een elektrische dipool waarbij twee extremen tegenover elkaar staan. Met dit begrip zijn veel speelwijzen te verfijnen en te begrijpen.

In dit artikel moet het begrip 'gepolariseerde range' echter uitgebreider genomen worden. Om dit duidelijk te maken: Stel je een range van een tegenstander voor uit mogelijke handen in verschillende categorieën. Zijn alle categorieën, zoals blufs, monsters, semi-blufs, marginale handen, enzovoort, daarin vertegenwoordigd, zonder dat er een onbalans in ontstaat, dan kan deze range maximaal gedepolariseerd (zonder zwaartepunt) of uitgebalanceerd worden genoemd.

Ga je nu uit deze range enkele categorieën naar belangrijkheid verwijderen, dan raakt de range in onbalans en begint deze te polariseren. Een extreme situatie is weer de 'oorspronkelijke' vorm van een gepolariseerde range, die vanzelfsprekend een extreme onbalans omvat. In dit beeld is de meest extreme vorm echter een range die op één enkele handcategorie is gepolariseerd. Deze omvat de grootst mogelijke onbalans. Daarop kan ook kort en kernachtig worden doorgegaan.

  • Een gepolariseerde range is een range waarin bepaalde delen ontbreken.
  • Balancing omschrijft het evenwicht tussen verschillende delen van een range.

Is een range uitgebalanceerd, dan is hij niet gepolariseerd. Dit zijn weer heel theoretische begrippen. Voor een beter begrip volgt een aantal voorbeelden van situaties waarin ranges polariseren. Het meest voorkomende punt is ook de oorsprong van het begrip. Een range splitst zich in een heel sterk deel (value) en een heel zwak deel (bluf). Hierin bevinden zich geen draws of middelsterke handen meer.

VOORBEELD 2

100BB stacks
MP (TAG)
SB (slechte TAG)

Preflop: MP Raises 4BB, SB calls 3.5BB

Flop: 2, 7, Q Pot 9.5BB
SB checks, MP bets 6BB, SB raises 18BB

Korte reads: Preflop heeft de TAG hier bijna alleen pocketpairs. Af en toe zal hij ook AQ, KQ, QJ, of 78, 67 hebben, die de flop hebben getroffen. Een slechte TAG zou ook niet op het idee komen om ~AQ te check/raisen, waarmee zijn range zich als volgt polariseert:

Hij heeft óf een set en wil all-in, óf hij heeft geen set of sterk top-pair en wil niet all-in.

Wanneer MP daar een voordeel uit wil halen, dan moet hij de bluf-frequentie van de SB inschatten. Is die als het ware nul, dan kan Hero hier goede folds maken. AA direct mucken zal niemand doen, maar juist Qx belandt hier tegen zulke tegenstanders al snel in de grote stapel gemuckte kaarten.

Is de bluf-frequentie echter heel hoog, dan kun je naast een calldown van TP+, ook reblufs overwegen. Dit moet vooral in overweging worden genomen wanneer de blufrange van de SB de hand van MP verslaat (hij heeft <= A-hoog).

Dat kunnen dan 3-bets op de flop zijn (ook deze polariseren, maar het blijft de vraag of de SB erop reageert) of de 'blufcalls' van de check/raise, met de intentie om de pot later te kunnen kopen. Hiervoor is een exacte kennis van de speelwijze van zijn blufs noodzakelijk (bet hij de turn of geeft hij op?).

Een andere vorm van polarisatie is het ontbreken van draws na bepaalde acties van tegenstanders. Hiervoor is een echt goede kennis van de tegenstander noodzakelijk. Toch zijn er over het algemeen tegenstanders die hun draws nooit check/raisen. Dit leidt ertoe dat je tegen hen, ook wanneer er draws liggen, niet hoeft te beschermen en bijvoorbeeld way ahead/way behind kunt spelen. Het mogelijke compleet ontbreken van monsters in de range van een speler maakt hem over het algemeen kwetsbaar voor blufs.

VOORBEELD 3

100BB Stacks
UTG (TAG)
BB (TAG)

Preflop: UTG raises 4BB, BB calls 3BB

Flop: 8, T, 5 Pot 8.5BB
BB checks, UTG bets 6BB, BB calls 6BB

Wat verwacht je bij de BB en wat verwacht je niet? Sets of two pairs. Deze zouden out of position bijna altijd worden aangespeeld, dus blijven alleen (duidelijk) zwakkere handen over. Van tijd tot tijd zie je verschillende flush- of straightdraws, of alleen middelsterke made hands. Zoals gezegd: de monsters ontbreken.

Turn: 2 Pot 20.5BB
BB checks, UTG bets 15BB, BB calls 15BB

De turn mist de draws. De BB zal hier bijna altijd top-pair, een draw of een combinatie van beide hebben.

River: K
BB checks Pot 50.5BB

Ongeacht de hand van UTG is het nu de vraag of de BB hier ooit een riverbet kan callen.

Alleen wanneer hij een 'Herocall' maakt. Afgezien van een mogelijke KT heeft hij hier hoogstens een hand als T9-AT. Deze verslaat geen enkele hand die UTG valuebet. Hij moet dus vermoeden dan UTG relatief vaak bluft om te kunnen callen. Lang niet iedere speler denkt zo ver door en in deze situatie kan UTG zeker (vanwege de ontbrekende monsters in BB's range) een bijna 100% winstgevende bet maken.

Wanneer hij KK heeft is die bet natuurlijk winstgevender dan met AsJs. Met beide handen is hij echter vaak +EV. Een andere denkbare vorm van polarisatie zou zijn: 'Alleen monsters'. Dit zou het geval kunnen zijn bij veel preflop-actie van een heel tighte speler met grote stack. Wanneer je met goede reden een AK voor onwaarschijnlijk houdt, kun je hier je hand heel perfect spelen en óf tight folden, óf voor suckoutvalue de flop bekijken.

Balancing is vanzelfsprekend belangrijk voor je spel. Dit betekent niet dat je nooit en te nimmer in een situatie een gepolariseerde range mag hebben. Twee dingen zijn echter belangrijk: vraag jezelf af of je tegenstander begrijpt dat je range gepolariseerd is en zal hij dat eventueel uitbuiten?

Is het antwoord 'nee', dan hoef je er niet op te letten. Is het antwoord 'ja', dan betekent dit nog steeds niet dat gepolariseerde ranges verboden zijn. Het betekent alleen dat je jezelf bewust moet zijn van hun bestaan en in twijfel ook bereid moet zijn om er bijvoorbeeld met herocalls op te reageren.

» SAMENVATTING

Afsluitend kunnen we zeggen dat het rekening houden met gepolariseerde ranges in het spel, een goede opstap is in exploit-concepten en algeheel complexere speelwijzes.

Ten eerste leer je beter handreaden. Bovendien vergroot je daarmee je edge tegenover andere goede spelers. Deze concepten zijn vooral belangrijk om niet slechts geld van fish op te pakken, maar ook spelers die zelf proberen om geld te winnen, dit door een strategische aanpak onmogelijk te maken.

In principe bouwen deze concepten voort op de concepten 'plan je hand' en 'handreading'. Daar werd al gezegd: Zet je tegenstander op een range, ga bij jezelf na welk deel van deze range op acties van jouw kant reageert en kies die met de beste opbrengst.

Deze simpele voorstelling, die feitelijk slechts een formulering is van het principe van EV-maximalisering, leidt zoals gezegd steeds tot complexere en geavanceerdere concepten. Je moet je er alleen even mee bezighouden.

In het volgende artikel zul je nog eens praktischer wat leren over de semi-bluf en deception en nog een aantal aanzetten van speelwijzen tegen verschillende types tegenstander leren kennen. Daarbij moet de nadruk vooral liggen op exploitbare speelwijzen van deze tegenstanders.